YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հարությունյան Գ., Սարգսյան Հ., Գևորգյան Ռ. Սահմանադրականություն. ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման հիմնախնդիրներ

2017. Երևան Զանգակ հրատարակչություն. մենագրություն