YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կենտրոնի մասին

XX-XXI դարերի սահմանագլխին սկիզբ առած և հասարակությունում ընթացող տնտեսական, տեխնոլոգիական, իրավական, սոցիալական և, ի վերջո, ժողովրդավարական վերափոխումների ծրագրային նպատակների և փաստացի  արդյունքների ուժգնացող  խզումը նոր և առավել արդյունավետ լուծումների  պահանջ է առաջադրում: Եվ այդ լուծման բաղադրիչներից մեկը սահմանադրականության դեֆիցիտի հաղթահարումն է:

ԵՊՀ տնտեսագիտության  և կառավարման ֆակուլտետի  Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնը /այսուհետ՝ Կենտրոն/ ստեղծվել է 2016թ-ին, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է սահմանադրականության  մշտադիտարկման ու կառավարման, տնտեսության ինստիտուցիոնալ  զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ  հետազոտությունների իրականացմանը, գիտա-գործնական  լուծումների  առաջադրմանը:

Կենտրոնի  խնդիրներն են.

-- մշակել երկրների սահմանադրական ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման մեթոդական մոտեցումներ,

--մշակել սահմանադրականության մակարդակի գնահատման ինդիկատորների համակարգ, հարցումների անցկացման  միասնական մեթոդաբանություն և գործընկեր կազմակերպությունների  հետ համատեղ ստեղծել միասնական տվյալների բազաներ,

--մշակել տարբեր ոլորտներին առնչվող տնտեսական քաղաքականության սկզբունքներ՝ հաշվի առնելով սահմանադրական նորմերի ազդեցության գործառութային, կառուցակարգային հնարավորությունները և կիրառելիության առանձնահատկությունները,

--ստեղծել համագործակցող գիտահետազոտական  և վերլուծական կազմակերպությունների , շահագրգիռ կարգավորող մարմինների, ինչպես նաև  սահմանադրականության ոլորտի անհատ հետազոտողների լայն ցանց,

--մատուցել կրթական ծառայություններ սահմանադրական տնտեսագիտությանն առնչվող առանձին դասընթացների մշակման ու վերապատրաստումների ծրագրերի միջոցով: 


Կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու  են ԵՊՀ ֆակուլտետների և այլ բուհերի ուսանողները, մագիստրանտները, ասպիրանտները և այլ հետազոտողներ:  


Ծրագրի իրականացմանը աջակցելու են՝

  • ՀՀ կառավարությունը,
  • ՀՀ կենտրոնական բանկը,
  • ՀՀ սահմանադրական դատարանը,
  • «Սահմանադրական մշակույթ միջազգային վերլուծական կենտրոն» հիմնադրամը,
  • Ֆիզիկական անձիք: 


Կենտրոնի գործունեության միջոցով ակնկալվում է իրականացնել սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնախնդիրներին առնչվող  հիմնարար հետազոտություններ:


Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է՝

-- սահմանադրականության մակարդակի գնահատման, ախտորոշման, մշտադիտարկման ու կառավարման հայեցակարգային մոդելի դրույթների և դրանց հիման վրա միասնականացված  մեթոդիկայի մշակում և փորձարկում դիտարկվող երկրների կտրվածքով,

-- գիտական մշակումների հրատարակում(հոդվածներ, մենագրություններ և այլն), այդ թվում ՝ օտարերկրյա ճանաչված և բարձր վարկանիշ ունեցող պարբերականներում,

-- սահմանադրական տնտեսագիտության տվյալների համապարփակ բազաների ստեղծում,

-- համագործակցող կազմակերպությունների հետ տարբեր երկրներում սահմանադրական մշտադիտարկումների իրականացում: