YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կենտրոնի մասին

ԵՊՀ տնտեսագիտության  և կառավարման ֆակուլտետի  Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնը  ստեղծվել է 2016թ-ին, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է սահմանադրականության  մշտադիտարկման ու կառավարման, տնտեսության ինստիտուցիոնալ  զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ  հետազոտությունների իրականացմանը, գիտագործնական  լուծումների  առաջադրմանը:

Կենտրոնի հիմնական խնդիրներից են 
երկրների սահմանադրական ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման մեթոդական մոտեցումների մշակումը, սահմանադրականության մակարդակի գնահատման ինդիկատորների համակարգի ստեղծումը, համագործակցող գիտահետազոտական  և վերլուծական կազմակերպությունների , շահագրգիռ կարգավորող մարմինների, ինչպես նաև  սահմանադրականության ոլորտի անհատ հետազոտողների լայն ցանցի ստեղծումը, ինչպես նաև կրթական ծառայությունների մշակումը սահմանադրական տնտեսագիտությանն առնչվող առանձին դասընթացների  ու ծրագրերի միջոցով: 


Կենտրոնի հետազոտական աշխատանքներին մասնակցում են ԵՊՀ ֆակուլտետների և այլ բուհերի ուսանողները, մագիստրանտները, ասպիրանտները և այլ հետազոտողներ:  


Ծրագրի իրականացմանը աջակցում  են ՀՀ կառավարությունը, ՀՀ կենտրոնական բանկը, «Սահմանադրական մշակույթ միջազգային վերլուծական կենտրոն» հիմնադրամը և Ֆիզիկական անձիք: