YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հետադարձ կապ

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան 52

3-րդ հարկ, 307 սենյակ

Հեռախոս՝ (+37460) 71 06 80

Էլ-փոստ՝ consteconom@ysu.am