YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Г. Л. Саргсян, Р. А. Геворгян - КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ, ИНСТИТУТЫ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАН

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. 2019. № 1

Ռ.Գևորգյան, Հ.Ղահրամանյան, Ժ. Մխիթարյան, Վ.Սարգսյան - ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում

2019, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Երևան, մենագրություն

Г.Л. Саргсян, Р.А. Геворгян, Н.С. Кочинян - НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

ОДИННАДЦАТАЯ ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 05/12/2016 - 09/12/2016.

Harutyunyan G., Sargsyan H., Gevorgyan R. - Diagnostics and Monitoring of Constitutionalism in Transition Economies

2018, Lambert Academic Publishing

Հայկ Սարգսյան - ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2018, Գիտական Արցախ, №1,  Երևան

Վարսի Սարգսյան - Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցեր

2018, ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ Պարբերական գիտական ժողովածու, հոդված

Սամսոն Դավոյան - Երկրների բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը

2018, Ի՞նչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները։ Գիտագործնական խորհրդաժողով

Վարսի Սարգսյան - Սնանկացում. գործընթացներ և կառավարում

2017, Այլընտրանք գիտական հանդես, հոդված

Վարսի Սարգսյան - Սնանկություն. տնտեսաիրավական կարգավորման և կառավարման որոշ հիմնախնդիրներ

2017, ԵՊՀ Բանբեր, հոդված

1 2 3 ... 5