YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Սարգսյան Հ․, Մարտիրոսյան Ա․ Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ԵՎ Ի՞ՆՉ ՉԱՆԵԼ

Անտարես, 2021թ․

Սարգսյան Վ․ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

ԵՊՀ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2021 (2)

Саргсян Г. Кочинян Н. Мхитарян Ж. Проблемы конституционализации экономических отношений

РЫНОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРАКТИКА РЕШЕНИЙ, 2021

Ռ.Գևորգյան, Կ.Մինասյան, Հ.Զաքարյան - ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՊՀ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2020 (3)

Վ.Տեփոյան - Ֆինանսական կայունության գնահատման մոտեցումները

“Регион и мир”

2019

Վ.Տեփոյան - ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊՀ, Բանբեր Երևանի համալսարանի

Վ.Տեփոյան - Տնտեսության ամփոփ ցուցանիշների վրա ֆինանսական համակարգի ցուցիչների ազդեցությունների գործոնային վերլուծություններ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ, № 4(7), 2020

Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Կ. Մինասյան, Ժ. Մխիթարյան, Հ. Զաքարյան-ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
2020

Հ.Սարգսյան, Ժ. Մխիթարյան - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ՀՀ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Բանբեր Երևանի Համալսարանի. Տնտեսագիտություն, 2020 (3)

1 2 3 ... 7