YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Հ.Սարգսյան, Ռ.Գևորգյան - Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում

Հոդված, ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ, 2019 (1)

Գրիգոր Մնացականյան, Վահագն Տեփոյան, Վարսի Սարգսյան - Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման ձևաչափը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով

Հոդված,  «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 2019 (1)

Գրիգոր Մնացականյան, Վարսի Սարգսյան, Վահագն Տեփոյան - Սնանկության կանխարգելման հիմնահարցերը ֆինանսական կայունության համատեքստում

2019, ԵՊՀ Բանբեր համալսարանի, հոդված

 

Г. Л. Саргсян, Р. А. Геворгян - КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ, ИНСТИТУТЫ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАН

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. 2019. № 1

Ռ.Գևորգյան, Հ.Ղահրամանյան, Ժ. Մխիթարյան, Վ.Սարգսյան - ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում

2019, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Երևան, մենագրություն

Г.Л. Саргсян, Р.А. Геворгян, Н.С. Кочинян - НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

ОДИННАДЦАТАЯ ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 05/12/2016 - 09/12/2016.

Harutyunyan G., Sargsyan H., Gevorgyan R. - Diagnostics and Monitoring of Constitutionalism in Transition Economies

2018, Lambert Academic Publishing

Հայկ Սարգսյան - ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2018, Գիտական Արցախ, №1,  Երևան

Վարսի Սարգսյան - Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցեր

2018, ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ Պարբերական գիտական ժողովածու, հոդված

1 2 3 ... 5