YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Սարգսյան Հ․, Գևորգյան Ռ․, Խաչատրյան Կ․ և այլոք-ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում

ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,2023։

Саргсян Г.Л., Хачатрян К.Г., Кочинян Н.С., Проблемы- безопасности и состоятельности в контексте устойчивого развития страны

XI Международной научно-практической конференция по экономике, г. Сочи, 29 марта – 2 апреля 2023 г.,стр. 254.    

Ռ․Գևորգյան, Վ․Սարգսյան, Կ․Ավետիսյան, Կ․Մինասյան ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», 2022 № 3

Գ․Մնացականյան, Վ․Սարգսյան ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԵՊՀ հրատարակչություն, 2022, 127 էջ։

Հ․Սարգսյան, Ռ․Գևորգյան, Կ․Մինասյան ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄԸ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Գիտական Արցախ, 2022 1(12)

ՀՀ անվտանգության հիմնախնդիրները/ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», 2022 № 1 (37)

Կ․Խաչատրյան, Ա․Օրդյան, Ժ․Մխիթարյան, Հ․Զաքարյան ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, ԹԻՎ 1(18)

Վ․Սարգսյան ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, ԹԻՎ 1(18)

Հ․Սարգսյան, Ն․Քոչինյան ՀՀ տնտեսության դիմագիծը և բարեփոխումների մարտահրավերները

Գիտական Արցախ, 3/10, 2021

1 2 3 ... 8