YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Gagik HARUTYUNYAN, Hayk SARGSYAN, Ruben GEVORGYAN - Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies
Կ. Խաչատրյան - Սահմանադրականության մակարդակը՝ որպես պետության կայացվածության գրավական
Т. Торосян - Сравнительное конституционное обозрение
Ժ. Մխիթարյան - Հաշվեքննիչ պալատի դերը սահմանադրականության ապահովման գործում
Ս.Նահապետյան-Սահմանադրականության բնութագիրը.համեմատական վերլուծություն երկրների կտրվածքով
Г. Саргсян, Ж. Мхитарян,С. Нагапетян-Конституционализм в контексте конституционной экономики
Г. Л. Саргсян, Р. А. Геворгян,Н. С. Кочинян-Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой
Г. Саргсян-Некоторые подходы к разработке инструментария и методов реализации конституционной диагностики
Г. Саргсян, Р. Геворгян,Н. Кочинян-Конституционная диагностика и мониторинг: инструментарий и методы реализации
1 2 3