YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Г. Саргсян, Н. Кочинян, Р. Геворгян -Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой

2018. Республика Адыгея, г. Майкоп. АКАДЕМИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. монография,стр. 147-158

Gagik HARUTYUNYAN, Hayk SARGSYAN, Ruben GEVORGYAN - Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies

2017. Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VIII Issue 4(26). p.1126-1135. article

Կ. Խաչատրյան - Սահմանադրականության մակարդակը՝ որպես պետության կայացվածության գրավական

2017. Երևան. Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն № 3 (24), էջ 19-28. հոդված

Тигран Торосян - Перспективы и вызовы перехода Армении к системе парламентского правления

2016.Сравнительное конституционное обозрение №4 (113).с. 29-40. статья

Ժ. Մխիթարյան - Հաշվեքննիչ պալատի դերը սահմանադրականության ապահովման գործում

2017. Երևան. Տնտեսություն-հեռանկար. Էկոնոմիկա 2017-35. էջ 45-49. հոդված

Ս.Նահապետյան-Սահմանադրականության բնութագիրը.համեմատական վերլուծություն երկրների կտրվածքով

2014. Երևան. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.էջ 308-318 

Г. Саргсян, Ж. Мхитарян,С. Нагапетян-Конституционализм в контексте конституционной экономики

2015.Краснодар.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.Сборник научных трудов Выпуск 19.с 33-42. статья

Г. Л. Саргсян, Р. А. Геворгян,Н. С. Кочинян-Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой

2016.Краснодар.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Сборник научных трудов Выпуск 20.с 35-49. статья

Г. Саргсян-Некоторые подходы к разработке инструментария и методов реализации конституционной диагностики

2016. Ереван. Альманах (Almanac). с. 78-93.статья

1 2 3